Het diëtistisch consult
9 Coaching > Studietaken > E-coaching

E-coaching

Diëtisten verlenen in toenemende mate online hulpverlening en e-coaching. Bij online hulpverlening gaat het veelal om aanbod-gestuurde programma’s, waarbij standaardmodules worden doorlopen en er sporadisch contact is met een diëtist.

 

E-coaching is vrijwel altijd vraaggestuurd: de coachvraag is persoonlijk. E-coaching wordt volgens Ribbers en Waringa gedefinieerd als: een niet-hiërarchisch ontwikkelingspartnerschap waarbij het leer-en reflectieproces zowel analoog als digitaal plaatsvindt en waarbij er afstand is in de fysieke communicatie. Het ABC-model voor e-coaching is ontwikkeld door Ribbers en Waringa en deels gebaseerd op het GROW-model en erop gericht om gedragsverandering versneld plaats te laten vinden.

9.

Welke vorm van e-coaching kan wanneer door de diëtist worden ingezet?

Dichtbij, Zichtbaar, Gesproken vorm, Synchroon

Afstand, Niet zichtbaar, Geschreven vorm, Asynchroon

Afstand, Zichtbaar, Gesproken vorm, Synchroon

Afstand, Niet zichtbaar, Gesproken vorm, Synchroon

Afstand, Niet zichtbaar, Geschreven vorm, Synchroon

F2F-coaching
Videocoaching
Telefooncoaching
Chatcoaching
Mailcoaching

10. 

Welke is een definitie van e-coaching?

Een niet-hiërarchische ontwikkelingspartner, waarbij het leer- en reflectieproces zowel analoog als digitaal plaatsvindt en waarbij sprake is van een fysieke afstand in de communicatie.
Een website waaraan een coach verbonden is die adviezen op maat van de cliënt formuleert.
E-coaching kan omschreven worden als een begeleidingstraject of scholing via verschillende kanalen, zoals intranet, internet, video of cd-rom

11.

Wat zijn de voordelen van videocoaching zoals Skype en Facetime?

Tijdswinst
Afname reiskosten
Men kan elkaar makkelijk in de ogen zien
Snelle manier om extra ondersteuning of support te bieden
Goede afscherming van de privacy van de cliënt en de hulpverlener
Makkelijk lezen van lichaamstaal

12.

Wat is de kracht van e-coaching? Wat zijn de sterke punten van e-coaching?


13.

Waar staat de letter A voor in het ABC-model?


14.

Waar staat de letter C voor in het ABC-model?


15.

Wat zijn de verschillende processtappen voor een coachingstraject?

Hulpmiddelen identificeren en gerichte actieplannen formuleren.

Gewenste resultaten identificeren en gerichte doelen stellen.

Actieplannen aanpassen op basis van de feedback.

Vooruitgang tot het bereiken van de doelen monitoren en evalueren.

Motivatieverhogen door sterke punten te identificeren en zelfvertrouwen op te bouwen.

Stap 1 en 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6

16.

Uit welke twee opeenvolgende processen bestaat de eCoachPro-methodiek (eCP-methodiek)?


17.

In welke volgorde dien je de vijf stappen van je eigen communicatie naar de cliënt toe vorm te geven volgens de eCP-methodiek?

Formuleren van de kernboodschap

Controleren van het bericht

Bepalen van het medium

Inrichten van een bericht

Bepalen van de kernboodschap

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

E-coaching in de praktijk

Steeds meer bedrijven specialiseren zich in e-coaching of e-health. Daarnaast maken diverse bedrijven ook meer gebruik van internet en e-mail voor het (onderhouden van) cliëntencontact.

Voor deze manier van communiceren met cliënten gelden dezelfde regels met betrekking tot het waarborgen van de privacy. Deze zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

18a.

Zoek twee bedrijven op internet die gebruik maken van e-coaching met betrekking tot voedingsadvies en beschrijf kort wat hun doelen zijn en werkwijze is. (Denk aan hoe vaak contact, op welke manier etc.).


18b.

Heeft een zelfstandig diëtist die een eigen praktijk voert, de plicht om het verwerken van persoonsgegevens te melden?  

 

Gebruik voor het beantwoorden van de vraag de brochure: 

CBP melden en vrijstellingen


18c.

Geef aan op welke manier je de privacy van de cliënt kan waarborgen als je als zelfstandig diëtist met een cliënt via e-mail communiceert.


Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.