Het diëtistisch consult

NLP

Hier volgen 9 opdrachten over coaching met behulp van NLP in het diëtistisch consult. Vanaf vraag 5 vind je videovoorbeelden met toelichting in de vorm van vraag en antwoord, om je meer vertrouwd te maken met coaching met behulp van NLP. Om je hierin te bekwamen is uiteraard uitgebreide training nodig.

 

Het stellen van doelen

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) gaat uit van doelen in plaats van problemen. Door samen met de cliënt een toetsbaar doel te formuleren en te concretiseren, worden criteria voor het succes van het veranderproces vastgelegd.

 

1a.

Wat zijn de voorwaarden voor een goed gesteld doel?


1b.

Welke vraag kun je stellen om het innerlijk zoekproces naar oplossingen te starten?


Het antwoord op vraag b kan bijvoorbeeld zelfvertrouwen zijn.

Vraag door wat de cliënt hieronder verstaat.

 

1c.

Welke vragen stel je?


Hindernissen in de diëtistenpraktijk

Je hebt met je cliënt een doel gesteld, dit heb je getoetst aan de voorwaarden (vraag 1). Daarna ga je na wat de huidige toestand is. Met de cliënt heb je de doeltoestand met de huidige toestand vergeleken. Daaruit komt een hindernis. Bij vraag één was dit zelfvertrouwen. Het antwoord op de vraag wat heb je nodig komt vaak niet zomaar bovendrijven vandaar dat je samen het doel met de huidige toestand vergelijkt. Het principe van hindernissen is: wat je tegenhoudt bepaalt wat je nodig hebt.

 

‘Ik wil wel, maar…..’

Een veel gehoorde uitspraak in de diëtistenpraktijk is: 'Ik wil wel, maar……'

Een veel gehoorde uitspraak in de diëtistenpraktijk is: 'Ik wil wel, maar….'

Als diëtist herken je op zo’n moment een innerlijk conflict.


2a. 

Waaraan kun je een innerlijk conflict nog meer herkennen?


Als diëtist kun je conflicten leren hanteren door er twee afzonderlijke delen van te maken die elk een positieve bedoeling hebben.

 

2b.

Waarom is het belangrijk dat de cliënt de positieve bedoeling van ongewenst gedrag (deel) leert zien?


Positieve intenties van eetgedrag

Eten terwijl je het eigenlijk niet wilt, ongezonde keuzes terwijl je nog zo van plan wat het beter te doen. Als diëtist bespreek je vaak hoe het beter kan, gezonder kan.
Vaak niets nieuws voor jouw cliënt. Zie het dan nog maar eens (blijvend!) te doen. Help je cliënt in te laten zien wat de huidige manier van eten hem/haar oplevert. Pas als er een alternatief is voor de functie die eten voor je cliënt vervult zal het lukken gestelde doelen te bereiken.

3.

Welke vragen stel je om de positieve intentie van ongewenst eetgedrag te achterhalen?


Hulpbronnen

Uit vraag één blijkt dat om het zoekproces naar oplossingen te starten je de vraag: ‘Wat heb je nodig om je doel te bereiken’, óf de vraag: ‘wat houdt je tegen om je doel te bereiken’ kunt stellen. De informatie die dit oplevert geeft inzicht in hulpbronnen.

Hulpbronnen zijn herinneringen, gedachten, gevoelens en gedragingen die behulpzaam zijn bij het oplossen van een probleem. Er is uitgebreidere kennis en oefening voor nodig om je het begeleiden en coachen met  NLP eigen te maken. We stippen hier drie voorbeelden van het inzetten van hulpbrontechnieken in de diëtistenpraktijk aan.

Een voorbeeld van een hulpbrontechniek is een referentie-ervaring. Stel je voor dat je cliënt het lastig vindt iets lekkers op een verjaardag af te slaan.

4a. 

Hoe ga je te werk? Welke vragen stel je?


Nog een voorbeeld van een hulpbrontechniek is je oudere zelf. Stel je voor dat je cliënt een belemmering voelt om naar de sportschool te gaan omdat hij zich schaamt voor zijn lijf.

 

4b.

Hoe zou de cliënt als 80-jarige, zijn jongere zelf advies kunnen geven?


Een ander voorbeeld van een hulpbrontechniek is rolmodel. Stel je voor dat je cliënt wordt belemmerd om iedere avond opnieuw een gezonde maaltijd op tafel te toveren.

 

4c.

Hoe zou je er met behulp van een rolmodel voor kunnen zorgen dat dit wel lukt?


Vragen bij de video's

Diëtistisch onderzoek: contact maken, een hulpverleningsrelatie opbouwen. Rapport, aandachtgevend gedrag.

Video bij vraag 5

 

Vraag 5

De diëtist maakt rapport, zorgt voor gevoelsmatig vertrouwen en afstemming. De diëtist is ervan overtuigd dat de cliënt zelf de oplossing kan vinden en waardeert alles wat er in dit gesprek gebeurt als nuttige informatie.

 

5.

Welke verbale en non-verbale voorbeelden van aandachtgevend gedrag zie en hoor je in deze video?


Diëtistisch onderzoek: inwinnen van informatie; de hulpvraag en het nagaan van de gewenste situatie. Metamodelovertredingen en innerlijke beleving.

Video bij vraag 6

 

Vraag 6

In deze fase gaat de diëtist na wat het probleem is en wat de cliënt wil bereiken. De diëtist wint zo nauwkeurig mogelijk informatie in en is zich bewust van metamodelovertredingen.

 

6a.

De diëtist wil inzicht krijgen in de belevingswereld van de client. Van welke metamodel-overtredingen is er sprake bij de cliënt? En welke vragen stelt de diëtist vervolgens? Geef drie voorbeelden uit het begin van de scène.


6b.

NLP onderscheid logische niveaus: verschillende niveaus waarop een probleem zich kan afspelen (zie studietaken). In deze video stelt de diëtist een vraag om een hoger abstractieniveau te bereiken. Welke vraag is dat?

 

 


6c.

De diëtist zoekt naar de innerlijke beleving door de cliënt situaties zo levendig mogelijk te laten beschrijven. Hoe doet ze dit?


Dieetbehandeling: opstellen behandelplan. Stap: doelen stellen.

Video bij vraag 7

 

 

Vraag 7

In deze fase van het gesprek of scene zie je hoe de diëtist de huidige situatie contrasteert aan de gewenste situatie, het doel. In de voorgaande scene vertelde de cliënt hoe ze haar 'probleem' doet in een specifieke situatie (hoe ze bij de kast staat te snoepen) en wat dit 'doen van het probleem' haar opleverde.

 

7a.

De diëtist vraagt de cliënt hoe ze het het liefst zou willen zien. Welk vragen kan de diëtist ook stellen om het doel van mevrouw te achterhalen?

 


7b.

De diëtist vraagt twee keer: ‘Wat zou u dit opleveren?’. Met welk doel doet ze dit?


7c.

Bekijk nauwkeurig hoe de diëtist de huidige en gewenste situatie contrasteert.

Met welke vragen maakt de diëtist het doel van mevrouw concreet?


Dieetbehandeling: opstellen behandelplan. Stap: hulpbronnen identificeren en strategieën ontwikkelen. Hulpbrontechniek.

Video bij vraag 8

 

 

Vraag 8

In deze fase vraag je je af welke hulpbronnen nodig zijn om je doel te bereiken. Hulpbronnen zijn herinneringen, gedachten, gevoelens en gedragingen die behulpzaam zijn bij het oplossen van een probleem. Bij de opdrachten zijn enkele voorbeelden van hulpbronnen in een specifieke situatie gegeven. Bekijk het voorbeeld van de hulpbrontechniek oudere zelf.

 

Dieetbehandeling: opstellen behandelplan. Stap: hulpbronnen identificeren en strategieën ontwikkelen. Hulpbrontechniek.

Video bij vraag 9

 

Vraag 9

Om het zoekproces naar oplossingen te starten stel je de vraag: ‘Wat heb je nodig om je doel te bereiken’, óf de vraag: ‘Wat houdt je tegen om je doel te bereiken’. De informatie die dit oplevert geeft inzicht in hulpbronnen. Hulpbronnen zijn herinneringen, gedachten, gevoelens en gedragingen die behulpzaam zijn bij het oplossen van een probleem.

 

9a.

De cliënt heeft aangegeven wat ze nodig is in de specifieke doelsituatie, welke hulpbron noemt de cliënt?


9b.

Welke stappen (welke vragen) volgt de diëtist om de hulpbron ’lef’ in te zetten met behulp van de hulpbrontechniek  refentie-ervaring?

 

 


Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.